Twinkle Star Sprites

 

Editeur : ADK
Developpeur : ADK
Genre : Shoot them uo
Sortie MVS : 1996
Sortie CD :
21/02/1997
Taille : 149 Megs
Prix : 5800 JPY
Existe aussi sur :

AES, MVS, Saturn, Dreamcast

Option Langues

Non

Langue Anglais intégrée Oui
Version "Française" ? Non
Musiques remasterisées Oui

Version Japonaise

Version Internationale

ADCD-013 

Code

Prendre Dark Ran :
En mode Character ou Competitive se positionner sur Griffon et faire Bas Bas Bas Bas puis appuyer sur A ou B.

Prendre Mevious :
En mode Character ou Competitive se positionner sur Griffon et faire Haut Haut Haut Haut puis appuyer sur A ou B.

Prendre Sprites :
En mode Character ou Competitive se positionner sur Load Ran et faire Haut haut Haut Haut puis appuyer sur A ou B.

Prendre Memory :
En mode Character ou Competitive se positionner sur Load Ran et faire Bas BAs NBas Bas puis appuyer sur A ou B.

 

Bonus

Illustration gallery (32 dessins) 

Original Plan: Yoshiyasu Matsushita
Planning: Shoji Aomatsu, Yoshiyasu Matsushita
Main Programmer: Shoji Aomatsu
Character Design: Mimoli Fujinomiya
Illustrations: Mimoli Fujinomiya
Demo Graphics: Kanako Ohashi, Masayo Kobayashi
Sprites: Hiroyoshi Tsukano, Junji Seki, Emi Kubojima, Yasuo Nishidate, Kanako Ohashi, Masayo Kobayashi, Hajime Suzuki, Kabao Kikkawa, Takahiro Arahata, Youhei Sano, Kaori Ohnishi
Scroll: Graphics: Rie Mori, Kanako Ohashi, Mariko Himeno
Music: Keiichiro Segawa, Yuka Watanabe, Takeshi Muramatsu, Hideki Yamamoto, Takao Ohshima, Hiroaki Kujirai, Makio Chiba, Hiroaki Shimizu, Shigenobu Sekimoto
Sound Effects: Keiichiro Segawa, Yuka Watanabe, Takeshi Muramatsu, Hideki Yamamoto, Takao Ohshima, Hiroaki Kujirai, Makio Chiba, Hiroaki Shimizu, Shigenobu Sekimoto
Voice Performers: Masami Katou, Masao Harada, Megumi Ito, Mayumi Minoda, Yoshihito Nishikawa, Kimiaki Minematsu
Editor: Takashi Hatono, Shigenobu Sekimoto
Market Research: Yukio Gotoh
Hardware: Eiji Fukatsu, Shinichi Tamura
Design System Tools: Hiroyuki Ryu
Publicity: Hajime Taguchi, Satsuki Itoh, Kiyotaka Sugiyama, Kayo Yamagata
Test Player: Shogatsu Nagata, Kiyotaka Takagi, Masao Tachikawa, Uma
Supervisor: Tomezou Uesu
Special Thanks: Shinji Moriyama, Hideo Kamoda, Akira Ushizawa, Kenichi Sakanishi, Hiroshi Ishizeki, Mitsunari Ishida, Tomohiko Ishida
Executive Producer: Kazuo Arai