World Heroes Perfect the Ultimate Heroes

World Heroes Perfect the Ultimate Heroes

 

Editeur : ADK
Developpeur : SNK/ADK
Genre : Combat
Sortie MVS : 1995
Sortie CD :
21/07/1995
Taille : 226 Megs
Prix : 8800 JPY
Existe aussi sur :

AES, MVS, Saturn

Option Langues

Non

Langue Anglais intégrée Oui
Version "Française" ? ?
Musiques remasterisées Non

Version Japonaise

Version Internationale

ADCD-009

ADCD-009E 

Bonus
Zeus le boss de fin est disponible avec un code

 

Code

Zeus le boss de fin est disponible:
A l'écran de sélection des combattants en mode Versus, maintenir B+C sur n'importe
quel personnage.

Réduire la taille de son adversaire :
En mode Versus, sélectionner son opposant en appuyant sur B.

 

Producer & Planner: Muneki Shiraishi
Chief Planner: Takashi Hatono
Planner: Ken Kazama
Market Researcher: Yukio Gotoh
System Programmers: Eiji Fukatsu, Makio Chiba
Sound Programmers: Makio Chiba
Design-Tool Programmer: Ryu Hiroyuki
Main Programmers: MKY, Tat&MST, E-Chan, Syd, Maguro
Editor: Kobayan
Music & Sound Effects: Hideki Yamamoto, Yuka Watanabe, Hiroaki Shimizu, Takeshi Muramatsu, Hiroaki Kujirai, Takao Ohshima, Keiichiroh Segawa
Chief Scroll Designers: Takashi Egashira
Scroll Designers: Hideyuki Kusano, Misako Ohno, Ryonosuke
Chief Sprite Designer: Gensan
Sprite Designers: ZZ-R, Giga. S, Takahiro Arahata, Mitsugu
Effect Sprite Designer: West-Maison
Chief Demo Designer: M. Yoshikoshi
Demo Designer: G. Aoyagi
Public Information: Tsukasa, Ito, Detchi1
Test Players: Foo., Nagata Shogatsu, Masao Tachikawa, Uma, Kiyotaka Takagi
Game Adviser: Akira Ushizawa
Special Thanks: Rulia 046
Executive Producer: Kazuo Arai

Character Voices -

Event Produce Take : Mitsutake Taga, Jin Sokabe, Akihiko Kawamoto, Mari Kamimura, Katsuy Miura, Shouzoh Nakano, Yoshimitsu Endoh
Step Action Team : Yoshikatsu Fujio, Kazumasa Katsura, Yasue Ishii, Ken Kazama
ADK Staff : Yuka Watanabe, Takashi Hatono, Yoshiaki Ono, Masato Mitsuya, West-Maison


a